John Wick; But every gunshot is Owen Wilson saying "Wow"

Don't Miss...