This Korean submarine pitcher nearly throws from the dirt.

Click to viewThis Korean submarine pitcher nearly throws from the dirt.

Don't Miss...